Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Λευκοί ναοί

Λευκοί ναοί σε γαλάζιο πέτρας

Ο ναός σύμφωνα με τα ευρήματα του Φ. Πέτσα είχε συνολικές διαστά-
σεις 14,70 μ. × 9,25 μ.
, ενώ μετά τις νεότερες έρευνες ο ναός έχει συνολικό
εσωτερικό μήκος 24 μ. (Εικ. 2). ο δυτικός τοίχος του ναού διαμορφώνεται
από την επιμελή λάξευση του μαλακού σχιστολιθικού βράχου, ενώ λάξευση
του βράχου έχει γίνει και στη βόρεια πλευρά του οπισθοδόμου, πριν την
ανοικοδόμηση του αντίστοιχου τοίχου. ςε αρκετά σημεία βρέθηκαν σπα-
ράγματα από τα κονιάματα, συνήθως κίτρινα και λευκά, που κάλυπταν
τους τοίχους αλλά και τον λαξευμένο βράχο στα δυτικά. Κατά την ανα-
σκαφή του χώρου εντοπίστηκε το στρώμα καταστροφής της στέγης και
κάτω από αυτό στρώμα καταστροφής από φωτιά σε όλη την έκταση του
χώρου. Μπροστά από τον δυτικό τοίχο βρέθηκαν μαρμάρινες τράπεζες
(Εικ. 3), ενώ ολόκληρος ο χώρος ήταν διάσπαρτος από μαρμάρινα σπαράγ-
ματα αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών καθώς και από αναθηματικές επι-
γραφές, οι περισσότερες σπασμένες. ςτο βόρειο τμήμα του χώρου βρέθηκε
μαρμάρινο τμήμα χεριού με τύμπανο, το οποίο προφανώς ανήκε σε λατρευ-
τικό άγαλμα της θεάς. ςτις 194 δημοσιευμένες επιγραφές προστίθενται
τώρα άλλες 48 ακέραιες και αποσπασματικά σωζόμενες. Αρκετά χάλκινα
νομίσματα βρέθηκαν διάσπαρτα στον χώρο αλλά με μεγαλύτερες συγκεν-
τρώσεις μπροστά και γύρω από την τράπεζα. Όσα από αυτά ταυτίζονται
–καθώς τα περισσότερα είναι καμένα- ανήκουν στην τελευταία περίοδο
ζωής του ιερού, τον 4ο αι. μ.Χ. ςτα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνονται
λίγα θραύσματα γυάλινων και πήλινων αγγείων και λίγα χάλκινα κοσμή-
ματα12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα είναι δρόμος... αρκεί να είναι ένα μονοπάτι με καρδιά